Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
zamknij

Regulamin Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pobiedziska

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pobiedziska jest samorządową instytucją kultury służącą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczności miasta i gminy.
2. Prawo korzystania z Biblioteki jest powszechne i przysługuje każdemu zainteresowanemu posiadającemu zameldowanie na terenie Polski.
Wysokości opłat określa Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 3. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.
4. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Dane osobowe, gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę, wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych zbiorów bibliotecznych. Działania te są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
6. Od czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami miasta i gminy pobiera się kaucję. Wysokość kaucji określona w Załączniku nr 1.
§2
WYPOŻYCZALNIA

1. Czytelnik zapisujący się do wypożyczalni winien zapoznać się z obowiązującym Regulaminem Biblioteki, okazać aktualny dowód tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL oraz podpisać zobowiązanie przestrzegania Regulaminu Biblioteki.
2. Przy zapisie osoby niepełnoletniej podstawą jest okazany dowód tożsamości jednego z rodziców lub osoby poręczającej.
3. Czytelnik, a w przypadku osoby niepełnoletniej także osoba poręczająca, własnoręcznym podpisem na karcie zapisu zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Biblioteki.
4. Czytelnik zobowiązany jest do informowania Biblioteki o zmianach danych zawartych na karcie zapisu swoich, osoby poręczającej lub, za którą poręcza.
5. Do elektronicznego udostępniania zbiorów służy karta czytelnika z kodem kreskowym.
6. Czytelnik otrzymuje tylko jedną kartę czytelnika, która upoważnia do korzystania ze zbiorów we wszystkich placówkach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pobiedziska, w których funkcjonuje elektroniczne wypożyczanie zbiorów bibliotecznych.
7. Karta czytelnika jest własnością Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pobiedziska. Utratę lub zniszczenie karty należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece. Koszt wystawienia duplikatu karty ponosi czytelnik.
8. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą przez osoby trzecie - czytelnik odpowiada za wszystkie wypożyczenia dokonane za pomocą jego karty.
9. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 5 woluminów na okres nie dłuższy niż 35 dni.
10. Broszury, gazety i czasopisma podlegają zwrotowi:

a) w terminie 3 dni - dzienniki i tygodniki
b) w terminie 1 tygodnia - pozostałe wydawnictwa.

11. Do Biblioteki można zwrócić się o przedłużenie terminu zwrotu książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników, lub ustalić krótszy termin wypożyczenia, jeżeli stanowi ona szczególnie poszukiwaną pozycję. Prośba o przedłużenie terminu książki powinna zostać zgłoszona najpóźniej w dniu, w którym czytelnik miał obowiązek oddać wypożyczone pozycje.
12. Za dostarczenie czytelnikowi książki z innej biblioteki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, pobiera się opłatę, której wysokość jest określona w Załączniku nr 1.
§3
PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK I INNYCH MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

1. Za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych, w Bibliotece pobierane są kary pieniężne według zasad wymienionych w Załączniku nr 1.
2. Czytelnik, do którego z Biblioteki wysyłane są upomnienia w związku z nieterminowym zwrotem materiałów bibliotecznych pokrywa ich koszt.
3. W przypadku czytelnika poniżej 15 roku życia upomnienia wysyłane są do osoby poręczającej.
4. Za wysłane z Biblioteki upomnienia pisemnego pobiera się od osoby zalegającej z oddaniem książek opłatę 3-krotnie wyższą od uiszczonej opłaty pocztowej.
5. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień uchyla się od obowiązku zwrotu materiałów bibliotecznych i uregulowania kar regulaminowych, Biblioteka, jako strona może dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania skarbowego lub sądowego.
§4
CZYTELNIA

1. Ze zbiorów czytelni można korzystać na miejscu za pośrednictwem bibliotekarza. Z tych zbiorów w uzasadnionych przypadkach można wypożyczyć 1 wolumin na okres 3 dni.
2. Do czasopism bieżących czytelnik ma wolny dostęp.
3. Czytelnik korzystający z czytelni powinien zgłosić chęć skorzystania ze zbiorów i komputerów dyżurującemu bibliotekarzowi.
4. Czytelnik może korzystać ze zbiorów bibliotecznych, jak i materiałów własnych. Fakt wniesienia do czytelni materiałów własnych, czytelnik powinien zgłosić bibliotekarzowi.
§5
POSZANOWANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania udostępnionych mu zbiorów bibliotecznych.
2. Czytelnik i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan zbiorów przed ich wypożyczeniem lub udostępnieniem. Zauważone uszkodzenia powinny być odnotowane przez bibliotekarza w opisie dokumentu.
3. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów bibliotecznych odpowiada czytelnik.
4. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia zbiorów bibliotecznych, czytelnik powinien dostarczyć pozycję tego samego autora o tym samym tytule.
5. W przypadku dzieł cennych Dyrektor Biblioteki może ustalić należność wyższą, o czym należy poinformować czytelnika.
6. W przypadku niemożliwości zwrócenia tej samej pozycji czytelnik może, za zgodą i w porozumieniu z Dyrektorem Biblioteki:

a) dostarczyć inną pozycję przydatną Bibliotece, o wartości odpowiadającej aktualnej cenie rynkowej niezwróconej pozycji, lub
b) uiścić opłatę w wysokości aktualnej ceny rynkowej niezwróconej pozycji.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Osoby korzystające ze zbiorów Biblioteki mają obowiązek zaznajomić się z postanowieniami Regulaminu.
2. Czytelnicy nie stosujący się do postanowień Regulaminu mogą zostać pozbawieni prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję o czasowym lub całkowitym pozbawieniu prawa do korzystanie z Biblioteki podejmuje Dyrektor Biblioteki Publicznej na pisemny wniosek bibliotekarza.
3. Rozstrzyganie kwestii szczególnych, nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora Biblioteki.
4. Postanowienia Regulaminu obowiązują w Bibliotece w Pobiedziskach przy ul. Kostrzyńskiej 21 i w filiach bibliotecznych
5. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997r., Statut Biblioteki oraz inne przepisy przewidywane prawem.
6. Regulamin podlega ogłoszeniu i podaniu do wiadomości poprzez udostępnienie w siedzibach Biblioteki.
7. Regulamin korzystania z Biblioteki Publicznej w Pobiedziskach nadany przez Dyrektora Biblioteki wchodzi w życie z dniem 15.06.2012 r.
Tworzenie stron www: www.atcomp.pl